Výkon stavebného dozoru

Ako stavebný dozor sa v stavebnom zákone označuje kontrola uskutočňovania stavebných prác. V bežnom jazyku sa tak označuje aj osoba prevádzkujúca túto činnosť pre stavebníka, ktorý stavia svojpomocne. Tento dozor je vedený najmä z dôvodov zaistenia stavby podľa projektovej dokumentácie a podľa platných predpisov a noriem.

Zmyslom tejto činnosti je zabezpečenie správneho a bezpečného vykonávania prác. Podľa stavebného zákona ide vždy o kontrolnú, (dozornú činnosť), ktorú vykonáva jednak stavebný úrad v priebehu realizácie a užívania stavby, jednak osoba, ktorú je povinný pre svoju stavbu zabezpečiť stavebník, vykonávajúci stavbu svojpomocne, pokiaľ sám nespĺňa kvalifikačné požiadavky stavebného zákona.

Stavebný dozor

Prostredníctvom stavebného dozoru sleduje investor, či zhotoviteľ stavby, realizuje stavbu v súlade s právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou a v súlade so záväzkami, vyplývajúcimi pre neho z príslušnej zmluvy. Naši pracovníci zaisťujúci stavebný dozor sú členmi komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe a podliehajú tak autorizačnému zákonu.

Stavebný dozor investora

Stavebný dozor investora dohliada na plnenie stavebného zákona, noriem, dodržiavanie technologických postupov, používanie správnych postupov a pod. V priebehu realizácie táto osoba zastupuje investora a bude vykonávať kontrolu všetkých činností súvisiacich s realizáciou stavby.

Špecializujeme sa aj na stavebný dozor vo všetkých fázach výstavby či jej prípravy. Pri vykonávaní stavebného dozoru a kontrolách využívame bohaté skúsenosti s realizáciou našich stavieb všetkých typov a rozsahov výstavby a rekonštrukcie rodinných domov, bytov.

stavebný dozor
Stavebný dozor Revistav

Kontaktný formulár - stavebný dozor

Pre viac informácií, stavebného dozoru a priebehu výstavby, zodpovieme vaše otázky. Kontaktujete nás.

Napíšte nám

Vaše prílohy